เทคนิคปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 30 ตัน/ไร่

มันสำปะหลัง

เทคนิคปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 30 ตัน/ไร่
หัวใจหลักๆ ของการปลูกมันสำปะหลังเพื่อให้ได้ผลผลิต 30 ตันต่อไร่ ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ที่ทำหน้าที่เสริมสร้างผลผลิต เพิ่มปริมาณแป้ง สำหรับมันสำปะหลัง ประกอบด้วย

1. ดิน
2. พันธุ์มันสำปะหลัง
3. น้ำ
4. ปุ๋ยคุณภาพสูง

เทคนิคปลูกมันสำปะหลังให้ได้ 30 ตัน/ไร่

การเตรียมดิน สำหรับผลผลิตมันสำปะหลัง 30 ตัน/ไร่

เนื่องจากดินเป็นตัวกำหนดการเจริญเติบโตของมันสำปะหลัง การศึกษาเรื่องของดินอย่างลึกซึ้งถึงแก่น ทำให้ทราบว่า ดินที่มันสำปะหลังต้องการ จะต้องมีคุณสมบัติครบ 4 ประการ คือ น้ำ อากาศ อินทรียวัตถุ และแร่ธาตุ ดังนั้น การเตรียมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ เพื่อทำให้ดินมีอินทรียวัตถุมากขึ้น สภาพพื้นที่ที่ใช้ปลูกสามารถระบายน้ำได้ดี มีแหล่งน้ำที่สะอาด อยู่ในมาตรฐาน หรือเป็นแหล่งน้ำชลประทาน (ในกรณีใช้น้ำหยด)

การเตรียมดิน  
เนื่องจากมันสำปะหลัง เป็นพืชใช้รากกักเก็บอาหารหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าหัวมัน การเตรียมดินนับว่ามีบทบาทสำคัญมาก ชาวไร่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ

การไถ 
ควรไถขณะดินยังมีความชื้นพอที่จะปฏิบัติไถพรวนได้สะดวก ควรใช้เครื่องไถระเบิดดินดาน หรือไถสิ่ว ไถแบบตาหมากรุก เพื่อให้ดินนั้นเก็บน้ำไว้มากขึ้นภายหลังฝนตก และดินระบายน้ำได้ดีแล้ว ยังทำให้รากสามารถหยั่งลึกได้มากขึ้นอีกขณะเดียวกัน ถ้าพื้นดินอยู่ในสภาพที่ขาดน้ำ ก็จะเป็นทางให้มันสำปะหลัง ใช้น้ำใต้ดินได้อีกด้วย  เมื่อไถระเบิดดินชั้นล่างแล้วก็ตามด้วยไถจาน ๓ อีก ๓-๔ ครั้ง คือ ไถดะ ๑ ครั้ง แล้ว ไถแปรอีก ๑-๒ ครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพของดินและฤดูกาลที่ปลูก สำหรับการปลูกต้นฝน อาจไม่จำเป็นต้องเตรียมดินให้ละเอียดมากนัก แต่ถ้าเป็นการปลูกปลายฝนการเตรียมดินให้ละเอียดเป็นสิ่งจำเป็นการไถควรไถให้ลึกมาก ๆ เพื่อให้สามารถเปิดร่องได้ลึก

ข้อควรระวังในการเตรียมดิน
ข้อที่ต้องระวังในการเตรียมดินก็คือ ไถในขณะที่ดินมีความชื้นพอเหมาะวิธีง่ายที่สุดที่จะทราบว่าดินนั้นมีความชื้นพอเหมาะหรือไม่ก็คือเอาดินในชั้นที่จะมีการไถใส่ฝ่ามือ แล้วกำพอแน่นแบมือออก ถ้าดินมีความชื้นพอเหมาะ จะจับกันเป็นก้อนในลักษณะพร้อมที่จะแตกออกเมื่อมีอะไรมากระทบ ดินที่มีความชื้นน้อยเกินไปก็จะแข็งมากไถลำบาก ถ้าดินมีความชื้นมากเกินไปก็จะจับกันเป็นก้อน นอกจากนี้ถ้าเป็นพื้นที่ลาดเอียง การปฏิบัติต่าง ๆ ในการเตรียมดินต้องกระทำในทิศทางตั้งฉากกับความลาดเอียงเสมอ ทั้งนี้เพื่อช่วยลดการกร่อนของดินเนื่องจากน้ำ

การปรับระดับ สำหรับปลูกมันสำปะหลัง 
เมื่อไถเสร็จแล้วควรปรับระดับพื้นที่ให้ราบเรียบพอสมควร และให้มีความลาดเอียงเล็กน้อยทางใดทางหนึ่ง ที่จะสะดวกต่อการให้น้ำและระบายน้ำ ในกรณีที่ปลูกโดยอาศัยน้ำฝน การปรับระดับจะทำให้น้ำไหลช้าลงช่วยลดการชะกร่อนได้อีกทางหนึ่งด้วย  ในที่บางแห่งซึ่งมีความลาดเอียงค่อนข้างมาก อาจต้องทำคันดินกั้นน้ำเป็นตอน ๆ ตัดขวางทางลาดเอียง พร้อมทั้งมีร่องระบายน้ำด้วย ทั้งคันดินและร่องน้ำควรให้มีความลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อให้น้ำไหลช้าลง บริเวณที่ลาดเอียงมากไม่ควรใช้ปลูก

การยกร่อง สำหรับปลูกมันสำปะหลัง
หรือการเปิดร่องสำหรับปลูกมันสำปะหลัง (ยกตัวอย่างแปลงปลูก 40x40 เมตร(1ไร่) ไถเปิดร่องแล้วใส่ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงที่มีส่วนผสมสารเพิ่มผลผลิต  แล้วจึงไถกลบปุ๋ยเพื่อทำแปลงปลูก กว้าง 80 เซนติเมตร 1ไร่จะได้ 40 ร่อง 1ร่องจะปลูกได้ 40 ต้น รวม 1 ไร่จะปลูกได้ 1600 ต้น แล้วแต่ว่าคุณเองต้องการกี่ตันต่อไร่  

เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 30 ตันต่อไร่  มีวิธีปลูก2 แบบดังนี้

วิธีการปลูก แบบที่1 ปลูกมันแบบคอนโด

1. การเตรียมท่อนมันสำปะหลัง ต้องเลือกท่อนมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยดูจากอายุท่อนพันธุ์ที่จะนำมาขยาย ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มาจากต้นที่มีอายุ 8-15 เดือน แต่อายุท่อนพันธุ์ที่จะให้ผลดีที่สุดต้องมีอายุ 12 เดือน
2. เลือกท่อนมันที่มีตาถี่ มีความสมบูรณ์เท่าๆกัน ตัดให้ยาว 25-30 ซม.
3. ปาดตาออกจนถึงเยื่อเจริญ ท่อนละประมาณ 3-5 ตา แล้วนำท่อนมันสำปะหลังไปแช่สารเพิ่มผสมผลิตทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการเร่งราก เพราะสารเพิ่มผสมผลิตจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
4. ปลูกลงตรงๆ ระยะหว่าง 1x1 เมตร

แบบที่ 2 เตรียมท่อนพันธุ์มันสำปะหลังอย่างถูกวิธี

1. การเตรียมท่อนมันสำปะหลัง ต้องเลือกท่อนมันที่มีความสมบูรณ์มากที่สุด โดยดูจากอายุท่อนพันธุ์ที่จะนำมาขยาย ควรเลือกท่อนพันธุ์ที่มาจากต้นที่มีอายุ 8-15 เดือน แต่อายุท่อนพันธุ์ที่จะให้ผลดีที่สุดต้องมีอายุ 12 เดือน
2. เลือกท่อนมันที่มีตาถี่ มีความสมบูรณ์เท่าๆกัน ตัดให้ยาว 20 ซม.
3. นำท่อนมันสำปะหลังไปแช่สารเพิ่มผสมผลิตทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที เพื่อเป็นการเร่งราก เพราะสารเพิ่มผสมผลิตจะช่วยเร่งการเจริญเติบโต
4. ปลูกลงตรงๆ ระยะหว่าง 1x1 เมตร